Jak instalujemy membrany

Regulamin Sklepu www.domedom.pl i Polityka Prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.domedom.pl.

Sprzedającym jest firma DOMeDOM Anders Emich, prowadząca sklep pod adresem Warszawa, ul. Lokajskiego 8 i  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod adresem Kazimierzowska 57/61, 02-538 Warszawa pod numerem NIP: 5213920543, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej dom@domedom.pl.

 1. Definicje
  1.  Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tomateverde.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 2. Zasady ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.domedom.pl
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  3. Sklep internetowy tomateverde.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie domedom.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.Towary sprzedawane w sklepie są objete gwarancja producenta.
  5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej, (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet
  6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Składanie zamówień
  1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej ww.www.domedom.pl,  są cenami neto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
  5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  6. Klient po realizacji zamówienia otrzyma fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z lub bez załączników, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
  7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
  10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
 4. Koszty i termin wysyłki
  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności. Są też oferowane produkty “na zamówienie”, których termin dostawy będzie ustalony każdorazowo gdy zostaje wystawiony do sprzedaży.
  4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 5. Płatności
  1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu “fakturę”. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: płatności Blik, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności  moje, zwykły przelew bankowy na konto sklepu.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 7. Procedura reklamacji
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
  2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy w terminie do 14 dni.
  3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym
  4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
  5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
  6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
  7. Klient kupujacy u nas Membrany i Akcesoria ma oczywiście prawo do rękojmi zgodnie z warunkami każdego producenta. Należy zachować fakturę do przedstawienia razem z reklamacją.
 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca (Anders Emich, Lokajskiego 8, 02-793 Warszawa, tel. 793005858). Zakres przekazywanych danych jest dostosowany i adekwatny do celów przetwarzania danych w celu utrzmania Państwa konta, realizacji zamówień, celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, kontakt związany z wykonaniem umowy, przesłanie informacji marketingowych oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe do przetwarzania, których wyrazili Państwo zagodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez państwa zgody.
  3. Przekazanie danych osobowych kiente może nastąpić jedynie w przypadku realizacji zamówienia przekazując dane operatorowi płatności lub firmie kurierskiej.
  4. Informacja o prawie przeglądania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administartora niezwłocznego ich usuniecia. Żądania z zakresu przetwarzania danych mogą Państwo zgłaszać mailiowo na adres sklepu.
  5. Informacja  o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
   1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
   2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: dom@domedom.pl
   3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
  6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
   1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
   2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
   3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
  7. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.  Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta obejmuje: Imie, Nazwisko, Nazwę Firmy, NIP, Adres fiskalny ( ulica, nr, kod pocztowy, i miejscowość), Mail, Strona Internetowa, telefon.
 9. Zmiana Regulaminu
  1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
  3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

11. Formuła zakupowa Twisto.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

12. Warunki dostawy producenta Membran i Akcesoriów.

Zobacz więcej

 

X
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu